13 juni 2018 • Redactie • 6 minuten • 1.961x gelezen 2 reactie(s)

Manifest spoedzorg praktijkhoudende huisartsen Westfriesland

Deel dit artikel via          

De praktijkhoudende huisartsen van West-Friesland zijn in actie gekomen en hebben de zeer negatieve ontwikkelingen in de “Spoedzorg”  ANW aangegrepen om de stem van de praktijkhouders eens veel duidelijker te laten horen. Onderstaand manifest wordt later deze maand tijdens een hearing en op de Algemene Ledenvergadering van de Westfriese Huisartsen Organisatie (WFHO) besproken. VPHuisartsen steunt graag deze actie en plaatst daarom het manifest op haar website.

 

MANIFEST SPOEDZORG HUISARTSENPOST WEST FRIESLAND

 

De praktijkhoudende huisartsen (en triagistes) vinden de ANW diensten in West Friesland te zwaar en voelen zich mede daardoor overbelast. De oplossingen aangedragen door het management  en bestuur van de Koepel lossen volgens ons het onderliggende probleem, namelijk het oneigenlijk gebruik van de Huisartsenpost, niet op.
Wij vrezen dat veel praktijkhoudende huisartsen uit gaan vallen en triagistes vertrekken, waardoor het voortbestaan van de Huisartsenpost in gevaar komt.
Zolang de dagpraktijk en ANW niet ontkoppeld zijn, zal dit probleem volledig bij de praktijkhoudende huisartsen komen te liggen en in deze situatie willen wij NIET belanden.
Wij willen om te beginnen dat op korte termijn de volgende aanpassingen doorgevoerd worden, dit om de werkdruk te verminderen en oneigenlijk gebruik van de Huisartsenpost WF te voorkomen:

 

1. De HUISARTSENpost West Friesland wordt een SPOEDpost

 

De CHP moet in al zijn geledingen en uitingen de boodschap uitdragen dat een consult buiten reguliere werktijden alleen mogelijk is bij een spoedgeval.
De website, de telefoongesprekken, de spreekuurplanning, de inrichting van de wachtkamer en de spreekkamers, de houding van de huisartsen en triagistes, dit alles straalt professionaliteit en SPOED uit.
De naam van de Huisartsenpost wordt SPOEDPOST (huisartsen).
De NHG-definitie van spoed wordt door de praktijkhouders WF niet gedeeld.
Klachten bewegingsapparaat worden alleen in uitzonderlijke gevallen gezien.
Spoedsituaties waar de tussenkomst van een huisarts geen meerwaarde heeft (bijvoorbeeld standsafwijkingen extremiteiten bij trauma, verdenking torsio testis) worden direct naar Röntgen of SEH verwezen
De huisarts hoeft niet altijd een diagnose te stellen tijdens ANW, maar moet differentiëren tussen “nu actie” of “vangnet en thuisarts.nl
Patiënten met psychische/sociale klachten (niet bekend bij GGZ) die bellen “voor een praatje” of geruststelling kunnen verwezen worden naar bijvoorbeeld Sensoor
Als een U5 wordt veranderd in U4 (in verband met bijvoorbeeld “wens patiënt”), wordt dit duidelijk in het dossier gezet en zal de huisarts terughoudend zijn met het inzetten van extra diagnostiek of het voorschrijven van medicatie (back up triagiste)
De criteria van het NTS binnen hoeveel tijd een patiënt gezien moet worden, zullen gehandhaafd worden. Een U4/U5 kan de volgende (werk)dag gezien worden. Een U3 in de tweede helft van de nacht kan van zondag t/m donderdag op een spoedplekje enkele uren laten bij de eigen huisarts geplaatst worden, op vrijdag en zaterdag om 08.00 uur of later.

Deze punten moet binnen 3 maanden gerealiseerd zijn en uiterlijk eind van het jaar volledig geïmplementeerd.

 

 

2. SPOEDzorg tijdens ANW is NIET alleen de verantwoordelijkheid van de Huisartsen(post)

 

“Spoed”vragen worden beantwoord op de plek waar ze horen:
vragen over (vergeten) medicatie en bijwerkingen: APOTHEEK
vragen van patiënten bekend bij GGZ: GGZ
ambulancepersoneel over patiënt: EIGEN ARTS AMBULANCEDIENST
Kiespijn, klachten naar aanleiding van bezoek tandarts: TANDARTS
klachten/vragen van patiënten binnen 4 weken na ontslag of gerelateerd aan recent bezoek aan polikliniek: ZIEKENHUIS

Aan bovengenoemde partijen zal medegedeeld worden dat de HAP WF niet meer fungeert als “doorgeefluik”, “loopjongen” of “afvoerputje”. Apotheek, GGZ, tandarts en het ziekenhuis dienen een rechtstreeks telefoonnummer te hebben voor de patiënt. Dit moet per direct ingevoerd worden, maar uiterlijk 31 december 2018 volledig gerealiseerd zijn.

 

3. SPOEDzorg voor ouderen moet veranderen

 

Er moet een ervaren verpleegkundige direct aanspreekbaar zijn voor de verzorgende in het verzorgingstehuis of van een thuiszorgklant. Zij fungeert als buffer voor de hulpvragen tijdens ANW en kan zaken zelfstandig afhandelen zonder dat er accordering van de huisarts nodig is. Zij kan “voorwerk” doen (RR, pols, saturatie, urine, bladderscan, delier observatie).
Er moeten afspraken gemaakt worden met de verzorgingshuizen over de zaken waar vaak over wordt gebeld, bijvoorbeeld: een efficiënte en veilige behandeling van diabetische ontregeling tijdens de ANW-uren, welke actie bij verdenking urineweginfectie, wat te doen bij “vergeten medicatie”.
Bij de kleinschalige verpleegtehuizen waar de Specialist Ouderengeneeskunde overdag de hoofdbehandelaar is, wordt de  SOG verantwoordelijk voor ANW.
Er is moet 1 mailadres (bijv. zorgdomein) komen, waar het behandelwensenformulier van de kwetsbare oudere naar toe gestuurd kan worden (ook door specialisten). Er komt een database van de patiënten en hun behandelwensen: de zorgverlener of triagiste kan deze 24/7 raadplegen.
De aanbevelingen die de Commissie “Ouderen tijdens ANW” heeft gedaan 2 jaar geleden, en voor zover hierboven niet genoemd, worden openbaar gemaakt en indien nog van toepassing onmiddellijk geeffectueerd.

Bovenstaande punten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 31 december ingevoerd.
4. Terminale Zorg moet verbeteren

 

De praktijkhoudende huisartsen willen dat de zorg voor hun terminale patiënten  tijdens ANW (als ze deze zelf niet kunnen leveren) goed is. In de huidige situatie denken zij dat de terminale patiënt niet altijd de juiste zorg krijgt (door tijdgebrek, onvoldoende kennis van de context) en er veel onnodige visites afgelegd worden.
De praktijkhoudende huisartsen willen dat er samen met de Kaderartsen Palliatieve Zorg uit WF onderzocht wordt of er draagvlak is voor een team van ervaren huisartsen die, na voorbeeld van Huisartsenpost Schiedam, de terminale zorg tijdens het weekend, exclusief de nachten, levert.

Voor 1 oktober ligt er een concreet plan klaar, waarover in de ALV gestemd kan worden.

5. Bereikbaarheid huisartsenpraktijken overdag

 

Om druk van de ANW af te halen zal de bereikbaarheid van de dagpraktijken voldoende moeten zijn.
De praktijkhoudende huisartsen willen dat er minimale vereisten van bereikbaarheid tijdens kantooruren worden geformuleerd.
Elke huisartsenpraktijk houdt meerdere “spoedplekken” op de ochtenden vrij voor patiënten van de Huisartsenpost.
De triagiste moet een U3 beller van de nacht een tijdstip kunnen geven, waarop deze overdag door de eigen huisarts gezien kan worden.
Op het bandje van de telefoonbeantwoorder van de dagpraktijk moet staan hoe de huisarts vóór 17:00 bereikt/bezocht kan worden. Er mag niet gesteld worden dat er alleen bij “SPOED” gebeld mag worden, omdat dit gebruik van de HAP WF in de hand werkt. Bij voorkeur wordt er in alle praktijken dezelfde formulering gebruikt.
De dagpraktijk moet tussen 16 en 17 uur goed telefonisch bereikbaar zijn. Als een patiënt om 16.55 belt met een “spoedgeval”, zal deze gezien worden in de eigen praktijk. Als door dringende omstandigheden de patiënt niet na 17 uur door de eigen huisarts gezien kan worden, moet de huisarts de Huisartsenpost bellen en vragen of patiënt in dit geval door de Huisartsenpost gezien kan worden. Wordt een patiënt actief verteld, zonder dat daar een dringende reden voor is, om de HAP WF maar te bellen, dan volgt hier een sanctie op (huisarts is geen 8 to 5 baan).

Dit punt heeft een hoge urgentie en is makkelijk te realiseren. Voor 1 september ligt er een plan klaar. Voor 1 oktober zijn de bereikbaarheid, de teksten op de telefoonbeantwoorder en de spreekuuraanpassingen ingevoerd. waarbij het mogelijk is, bij het niet naleven van deze vereisten, om sancties op te leggen.

6. SPOEDzorg tijdens de nacht moet veranderen:

 

Voor praktijkhoudende huisartsen heeft de nachtdienst een grote impact op zijn/haar functioneren en praktijkvoering overdag.  Verkopen van de nachtdienst lukt vaak niet.
De praktijkhoudende huisarts wil, zolang dagzorg en ANW niet ontkoppeld zijn, dat de huisarts gedurende de nacht maximaal ontzorgd wordt. Door een aantal maatregelen hierboven genoemd kan de druk van de nacht minder worden, zodat er de mogelijkheid is om enkele uren te slapen. Een absolute voorwaarde is dat de huisarts kan slapen in een slaapkamer zonder lawaai/onrust.
De praktijkhoudend huisarts wil dat met de SEH gesproken wordt over het sluiten van de HAP WF na 23/24 uur. Vanaf 23/24 uur kan 1 huisarts met chauffeur aanwezig zijn op de SEH voor de visites. De angst dat de SEH-arts niet de juiste arts zou zijn om binnenlopers of “ niet zo spoed” te beoordelen is ongegrond, immers SPOED is SPOED en zal ook als zodanig behandeld worden. Niet-spoed wordt verwezen naar de dagpraktijk of de HAP de volgende ochtend.

 

Dit Manifest is geschreven en unaniem goedgekeurd door de aanwezige huisartsen op de bijeenkomst van maandag 4 juni 2018:

Annet Wind, Peer Buys, Rebby Nijenhuis, Rene Bader (namens de Compagnie Medemblik), Tjeerd van der Klei, Janneke Lof, Claudia Tergau, Corinna Wijmans, Lydie Kraaneveld, Anouk Meijer, Simin Arens, Wendy Wolfe, Karin Ludwig, Sara Molenaar, Carola bakker, Erika de Ruiter, Ilse Smit, Jacqueline Breedijk, Marjolein Zwaan, Nico Terpstra, Bart en Danielle van Oostendorp

Er zijn 2 reacties op dit artikel

 1. kees schreef:

  Ben zeer benieuwd naar jullie uiteindelijke resultaten. Worden deze nog ergens gedeeld?
  Aanleiding en acties zijn herkenbaar.
  Succes !!

 2. Jan Noordveld schreef:

  Goed zo deze ferme taal!
  Hopelijk wordt er binnen de beroepsgroep brede steun gevonden en lukt het dit ook extern duidelijk te maken. Het is geheel tegen de huidige tendens in……