Lidmaatschap opzeggen

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de Vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders beslist.
 3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:
  1. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. In dat geval blijft het lid de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan door het bestuur worden gedaan, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet
  volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld, alsmede wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de
  Vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van
  de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.