10 november 2017 • van Dijk • 2 minuten • 1.549x gelezen 10 reactie(s)

Huisartsenorganisaties samen op de bres voor toekomst ANW

Nieuws Huisarts-bestuurders van VPHuisartsen, LHV en InEen hebben vrijwel unaniem ingestemd met een nieuwe gezamenlijke aanpak voor het oplossen van de problemen in de ANW-zorg. Dat is de uitkomst van de allereerste gezamenlijke ledenraad van de twee huisartsenkoepels, VPHuisartsen en LHV, en brancheorganisatie InEen.

Deel dit artikel via          

Gezamenlijke visie

Meer dan 150 huisartsen en bestuurders van zorggroepen waren afgelopen dinsdag bijeen in Utrecht om te praten over de toekomst van de ANW-zorg. Afgelopen maanden is door VPHuisartsen, LHV en InEen hard gewerkt aan één gezamenlijke visie op hoe de problemen in de ANW-zorg aangepakt kunnen worden. Inclusief een aantal oplossingsrichtingen die de komende tijd in de praktijk worden getest. Zodat er, rekening houdend met regionale verschillen, een oplossing op maat kan worden gekozen.

“Het is belangrijk dat de urgentie van dit probleem gevoeld wordt door alle stakeholders, het momentum is daar om verandering in gang te zetten, zodat we de toekomst van de spoedzorg kunnen borgen.”, aldus Dick Groot, voorzitter van VPHuisartsen.

Bovendien waren vertegenwoordigers van zowel het ministerie van VWS, toezichthouders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties aanwezig om mee te discussiëren en te kijken waar zij een rol kunnen pakken. Alle organisaties herkennen en erkennen de uitdagingen waar huisartsen en hun team voor staan tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Ook is men enthousiast over het feit dat huisartsen samen en eensgezind aan de slag zijn met dit onderwerp.

Drie scenario’s

Belangrijk onderdeel van de gezamenlijke bijeenkomst was het presenteren en bediscussiëren van drie oplossingsrichtingen. Het gaat daarbij om:

 1. Centrale triage voor de hele acute zorg keten. Waarbij alle spoedvragen op één centraal punt binnenkomen. Hiervoor worden de eerste stappen al gezet in Friesland.
 2. Het creëren van één loket voor basis spoedeisende zorg. Onder de noemer Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD). De SEMD vervangt zowel de HAP als de basisspoedzorg op de SEH, de crisis ggz en acute thuiszorg
 3. De uitbreiding van het dagvenster tot 20.00u. Een verbreding van het dagvenster biedt meer ruimte om patiënten in de eigen praktijk te zien en kan zo mogelijk de instroom op de HAP verkleinen.

De drie oplossingsrichtingen vormen slechts een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat er nog meer en andere pilots gestart worden.
Lees hier de eerder gepubliceerde gezamenlijke notitie betreffende de ANW zorg en onze toelichting hierbij.

Er zijn 10 reacties op dit artikel

 1. Hans Essers schreef:

  Teleurstellend als dit de oplossingen zijn waar we het van moeten hebben in eerste aanleg.
  Met name het venster tot 20u00 is een stap terug. En dan dus met assistente erbij nog.
  Minder patiënten op de HAP, dat snap ik, maar de persoonlijke werkdruk wordt er niet minder op.

 2. Bart Adèr schreef:

  Ik ben niet zo negatief. De SEMD is een prima oplossing om spoedzorg de verantwoordelijkheid te maken van alle actoren in de eerstelijn. Ook wordt de groeiende overbelasting van de praktijkhouders op het dossier HAP-diensten van hun (onze) rug gehaald.
  De verruiming van het dagvenster maakt mij niet blij, maar het is ook een kwestie van organiseren; denk aan de oude waarneemregeling, waarbij 1 huisarts in een hagro-regeling beschikbaar was. Niet iedere afzonderlijke huisarts hoeft van 08-00 tot 20.00 uur deze beschikbaarheid te leveren De huisarts “van dienst” kan die ochtend later zijn spreekuur beginnen. Kwestie van regelen. Het kan veel hagro’s in de stad zelfs nieuw leven inblazen en een verbetering geven van solidariteit tussen huisartsen. Uiteraard zal een solist in een dorpje op het platteland hieraan veel moeilijker invulling kunnen geven. Maatwerk is nodig.

  Kortom: aanknopingspunten voor verbetering. En ja, de NTS is verschrikkelijk defensief. Maar hou die tot 20.00 uur buiten beeld.
  Ineen is onvermijdelijk. Veel collega’s in gezondheidscentra voelen zich meer door de directie vertegenwoordigd dan door de LHV.

 3. Jan Noordveld schreef:

  De reactie van collega Naarden vind ik zeer terecht. Mede doordat het overdag steeds drukker wordt, zijn de diensten extra belastend.
  Alles wat ondernomen wordt om de vraag te verminderen zal hooguit leiden tot vertraagde toename deze vraag (dit naar analogie met de maatregelen om de zorgkosten als totaliteit te beperken, welke alleen de groei wat lijken af te remmen).
  Kortom een capaciteit probleem; te weinig waarnemers en te grote praktijken, dus meer dokters nodig.
  Zal nog hele kluif zijn om deze problematiek handen en voeten te geven……….

 4. R. Naarden schreef:

  De eerste twee oplossing liggen op het terrein van aanpassing van het loket. De derde oplossing ligt op het terrein van de al zwaar overbelaste huisartsenpraktijk nog meer uren open te laten zijn.

  De huidige problemen in de acute huisartsenzorg vooral terug te voeren zijn op de forse discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod. Een discrepantie die groeiende is en feitelijk al onhoudbaar is geworden in bepaalde gebieden. Om dit probleem op te lossen is er dus een vermindering van zorgvraag in de Avond/Nacht/Weekend uren nodig en/of een verhoging van het aantal zorgverleners. Om het eerste probleem aan te pakken zul je simpelweg moeten onderzoeken waardoor er steeds meer mensen naar de huisartsenposten komen en hoe dit afgeremd kan worden en om het tweede probleem aan te pakken zullen er meer hulpverleners in de ANW bij moeten. Dit zijn mijns inziens harde randvoorwaarden om tot een structurele oplossing te komen van het probleem.

  Geen van de 3 oplossingen die in de gezamenlijke aanpak genoemd worden lijken om maar enigszins tegemoet te komen aan deze randvoorwaarden.

  Je kan het loket veranderen maar als het aantal mensen achter het loket alleen maar afneemt wordt het probleem echt niet opgelost. Huisartsenpraktijken nog meer uur open te laten zijn in de huidige situatie zal door velen, reeds overbelaste, medewerkers waaronder de huisartsen zelf als zeer ongewenst worden ervaren.

  VPhuisartsen dit kan dus echt beter.

 5. Danielle Groenewold schreef:

  Ik begrijp echt he-le-maal niets van de voorgestelde oplossingen.
  Het probleem is naar mijn idee tweeledig: de patiënt is zorgconsument geworden en wil zorg op het moment dat het hem/haar uitkomt. Die zal moeten worden opgevoed over het gebruik van de zorg en de kosten daarvan.
  Ten tweede: het vreselijk defensieve NTS dat van ieder probleem een urgentie weet te maken, ook als het niets voorstelt.
  Als we met die 2 dingen niets doen, blijft het dweilen met de kraan open.
  Een grotere organisatie lost deze problemen niet op, en nog meer uren open is gewoon niet haalbaar, ook niet als er meer financiële middelen tegenover zouden staan (maar dat is bij voorbaat al uitgesloten!).

 6. Eric Boerop schreef:

  Ik wil best dagelijks open zijn tot 2000 maar dan wel voor 85 euro per consult en niet voor de armetierige 9 euro. Eventuele spoed gaat dan gewoon naar de hap via mijn eigen assistentes die prima kunnen triëren.
  Belachelijk om in de dienst na een verkouden kind te moeten kijken voor 85 euro. En overdag voor de zelfde klacht 9 euro te mogen ontvangen. ik omvang voor mijn werkzaamheden in de avond ook niet tienmaal zoveel. Verhoudingen zijn volkomen scheef gegroeid.

  • J Optma schreef:

   Volgens mij hoort het gewoon bij je huisartsenwerk. De HAP en SEH s zijn al overvol. Vroeger zag je al je patiënten zelf.
   Geld is niet de vraag!
   En misschien is denken over VS / PA /POH in de praktijk.

 7. VPHuisartsen, Erik van Dijk schreef:

  De reacties zijn erg invoelbaar. VPHuisartsen heeft vanaf het begin van de ANW discussie (eigenlijk al in 2012 n.a.v. het KPMG rapport) gepleit voor de SEMD, voor optie 2 dus, en zal dat blijven doen. De consensus is nu dat het ieder vrij staat het model van zijn keuze als pilot uit te voeren. Iedere regio mag naar eigen inzicht beoordelen welke oplossing hen past, de regionale verschillen zijn namelijk groot.

 8. Jan Meijer schreef:

  Snap ook niets van punt 3. Voel me inderdaad weggezet als consultmachine. Tot nu toe is er nooit structureel financiële compensatie geweest voor alle toevoegingen aan ons vak en ik zie dat nu ook niet gebeuren. Dus nog harder werken voor steeds lagere verdienste? Nog meer hulppersoneel, dat ik moet aansturen?
  Ik geloof dat ik mijn praktijk maar moet aanbieden bij de zorgverzekeraar…

 9. Bart Bruijn schreef:

  Dus ik begrijp dat mijn dagpraktijk nu 60 uur per week open moet zijn??? Hoe is dat een oplossing? Hoe zit dat met de betaling? Wie is er nu verantwoordelijk bij de triage en word ik nog meer gereduceerd tot productiemedewerker?