9 september 2014 • VPHuisartsen • 3 minuten • 2.406x gelezen 8 reactie(s)

VPHuisartsen heeft geen vertrouwen meer in NZa en minister Schippers

Commentaar, Nieuws De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zegt het vertrouwen in de Nederlandse Zorgautoriteit op. Aanleiding is de niet aflatende stroom publicaties en aanhoudende berichtgeving die na de affaire Gotlieb op gang zijn gekomen. Uit de uitgebreide berichtgeving is gebleken dat de NZa volledig faalt in haar rol als onafhankelijke toezichthouder. Veel ernstiger en langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Deel dit artikel via          

Het gezag van de NZa is wat VPHuisartsen betreft tot ver onder het nulpunt gedaald. Waar de marktmeester en toezichthouder in de zorg onafhankelijk en integer zou moeten zijn, is de afgelopen jaren bij herhaling gebleken dat dit niet het geval is1. Niet voor niets trokken huisartsen al eerder aan de bel naar aanleiding van het falen van de NZa als toezichthouder. Op 13 oktober 2008 schreef de Vrije Huisarts al uitgebreid over het disfunctioneren van de NZa2 met het advies de minister onderzoek te laten doen en maatregelen te nemen.

Tot op de dag van vandaag bleven gepaste maatregelen echter uit, de houding en werkwijze van de NZa ongewijzigd. Gefundeerde input en kritiek van gezaghebbende zorgpartijen wordt structureel genegeerd34, zorgverleners die niet meewerken aan NZa-gestuurde kostenonderzoeken en marktscans worden met hoge dwangsommen geïntimideerd5 en verzoeken om transparantie worden actief gesaboteerd678.

Daar bovenop is gebleken dat het ministerie van VWS een zeer ongezonde en actieve invloed uitoefent op zowel de adviezen als de besluitvorming van de NZa9. Het op dergelijke wijze witwassen van beleidskeuzes die het fundament onder ons zorgstelsel zouden moeten zijn, is in de ogen van VPHuisartsen een dusdanig ernstige zaak, dat deze niet zonder gevolgen kan blijven voor de verantwoordelijke minister.

De minister van VWS heeft echter bij herhaling aangegeven dat zij van mening is dat eigenlijk alle zaken rondom de NZa binnen de geldende normen zijn verlopen1011. Bovendien oordeelde zij op basis van een eigen onderzoek in maart 2014 nog klip en klaar dat de NZa volgens haar ‘naar behoren heeft gefunctioneerd’12. Als medespeler in de foute VWS-NZa connectie geeft de minister daarmee blijk van een ernstig gebrek aan moreel verantwoord leiderschap.

Bovendien blijkt bij herhaling een gebrek aan voeling met de realiteit van het veld, onder andere bij het drama in Tuitjenhorn13 en bij het debat over zorgfraude14. Bij de afschaffing van de vrije artsenkeuze15. Bij de ontkenning van het probleem van zorgmijden16 en bij het onjuist en/of onvolledig informeren van de Tweede Kamer rondom schimmige deals met ziekenhuizen17 en de farmaceutische industrie18.

Dit alles in overweging nemende, maakt dat VPHuisartsen er geen enkel vertrouwen meer in heeft dat deze minister in staat is nog leiding te geven aan beleid dat verantwoorde zorg voor patiënten mogelijk moet maken, in alle rust, in overleg en onder begeleiding van hun eigen behandelaars.

Wij vragen de Tweede Kamer om haar morele verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor gepaste maatregelen die het noodzakelijke vertrouwen in de overheidsorganen kunnen doen herstellen.

Dat is een noodzakelijk begin om de zorg weer gezond te kunnen maken.

 1. Het NZa dossier – wanorde bij de toezichthouder 
 2. Disfunctionerende NZa blokkeert versterking huisartsenzorg. Reorganisatie NZa zeer noodzakelijk, opheffing NZa serieus te overwegen. 
 3. zoals bij het advies van de NZa over de afschaffing van de vrije artsenkeuze 
 4. Reactie ANT op NZa bericht herijking tarieven mondzorg 
 5. Forse dwangsom huisartsen om kostenonderzoek 
 6. De raad van bestuur van de NZa heeft belangrijke informatie verwijderd uit het jaarlijkse rapport over de staat van de ziekenhuizen. 
 7. Open State naar rechter om openheid data zorgkosten 
 8. NZa werkt niet mee aan uitzending Zembla over klokkenluider Arthur Gotlieb 
 9. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft gegevens over de financiële situatie van ziekenhuizen aangepast na kritiek VWS. 
 10. Oordeel van de minister nav het rapport van de commissie Borstlap: NZa en VWS handelen volgens geldende verantwoordelijkheidsverdeling” 
 11. “Uiteindelijk heeft de Nza alles afwegende eigenstandig besloten” 
 12. Kamerbrief met oordeel minister Schippers over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit 
 13. Rapport Tuitjenhorn blijft geheim 
 14. Schippers overleeft debat zorgfraude 
 15. De budgepolis-fictie 
 16. Schippers ontkent zorgmijding probleem 
 17. Ministerie zette NZa onder druk om 100 miljoen aan Erasmus MC te verstrekken 
 18. Schippers verzweeg details medicijnaankoop 

Er zijn 8 reacties op dit artikel

 1. Bram schreef:

  Goed dat huisartsen bij monde van VP Huisartsen hun verantwoordelijkheid nemen.

 2. M. van Philips schreef:

  Was er dan ooit vertrouwen in de overheid?

 3. jos van veen schreef:

  het begint…het protest gaat beginnen…
  deze neoliberle eurofiele regering met de aanverwante soortgelijkepartijen gaat nu steeds duidelijker op de bek vallen..
  Verplichtingen en gevolgen weigeren zijn verder te aanvaarden..en de kwsttie ligt echt veel breder dan alleen bij Schippers en Gezondheidszorg

  Schuiven in een geritselde dictatuurvorm met fascistische trekken waar democratie en inspraak van geen betekenis meer zijn en werden/worden vervangen door eigen belang en politieke carrière.Geld, macht en imagostreven met alle nadelen van dien voor de bevolking en maatschappij

  De menselijke maat is weg en ver vangen door winst , markt en bureaucratie.

  Onderwijs, defensie, Justitie,gezondheidszorg…de symptomen getuigen zo langzamerhand van ernstige pathologie

  Wat blijft zijn ziekmakemde verhoudingen en explosies van gezondheidsproblemen.

 4. Numoquest® schreef:

  Ten tijde van Ab Klink hebben wij ernstig bezwaar gemaakt, vanuit Regisserend IT opzicht, dat een EPD zoals het hem destijds voor stond, volkomen zou falen en zelfs, met het oog op de privacy en verschillende belangeverstrengelingen van partijen, volkomen ongewenst zou moeten verklaard.

  1. Centraliseren van gegevens
  Het is IT technisch praktisch onuitvoerbaar een goed georganiseerde, georkestreerde database op te zetten die op deze schaal ingezet en onderhouden kan worden.

  2. Veiligheid en data integriteit
  De toegang tot gecentraliseerde data ken zoveel problemen en schijven dat een dergelijk systeem gevaarlijke precedenten scheppen zal die dodelijke gevolgen zullen hebben

  3. Ongeoorloofde toegang tot data
  Ab Klink is telkenmale gewaarschuwd dat er geen enkele failsafe methode is die 100% uit sluit dat commerciële partijen, gen toegang hebben tot gecentraliseerde data

  4. Administrering en audit op gebruik van centrale data
  Er is geen enkel systeem te bedenken dat het mogelijk maakt aan te tonen wie er werkt met welke data in geval van een gecentraliseerd systeem. IT wise zal de metadata van alleen al gebruikers en patiëntendata dagelijks zulks een volume kennen dat er geen enkele betrouwbaar systeem is die deze stroom aan data aan kan.

  5. Groot gevaar hackers
  Gecentraliseerde data is een enorme prooi voor hackers die vrij eenvoudig software kunnen injecteren en implementeren die trendwatching voor commerciële partijen mogelijk maakt.

  6. Vertrouwen in de overheid als hoeder
  IT wise is de overheid een weinig betrouwbare partij als het gaat om IT zaken. De praktijk heeft dit in het laatste decennium onomwonden aangetoond. IT wetmatigheden stellen al dat er enorme trends gaande zijn waarbij IT problemen steeds vaker voor aan het komen zijn, met een steeds grotere impact, die steeds meer mensen zal raken.

  7. Wetmatigheid decentrale data
  Decentrale data is eenduidiger, accurater, en vele male minder vaak prooi voor inbreuken. Vaak is dat aanzienlijk moeilijker. Daarnaast, ook daar werd door ons over nagedacht zijn er andere, vele malen goedkopere wegen, te kunnen beschikken over patiëntendata in gevallen.

  8. Blauwdruk IT protocol aan Ab Klink
  Ab klink is in een vroeg stadium aangeraden te onderzoeken wat een generiek protocol voor huisartsen, ziekenhuizen en professionals met een BIG registratie voor voordelen bied.
  – Toestemming voor toegang van data
  Indien een professional met een BIG registratie toegang wenst tot specifieke patiënt data kan dit na verkregen toestemming van de betreffende patiënt. Inzage word in het patiëntendossier gelogd.
  – Een eenduidig cryptisch transport protocol
  Deze wijze van data ter beschikking stellen is vele malen veiliger dan centrale opslag. Specifieke opgevraagde data is inzichtelijk maar niet downloadbaar.
  – Ziekenhuizen kennen een onderling protocol voor noodgevallen
  In geval patiënten ernstige en urgente hulp nodig hebben waar haast bij is geboden, kunnen aangestelde professionals met een BIG registratie worden aangewezen als IT liaison en zo toegang geven tot data
  – Add-on op verzekeringspas van een chip
  Deze techniek bestaat al meer dan 15 jaar. Een eenvoudige digitale foto opname, op chip opgeslagen en inzichtelijk met een eenvoudige cardreader. Persoonlijke gegevens kunnen aan de foto worden toegevoegd. Te denken kan zijn aan persoonlijke gegevens, BSN, Huisarts, alergene opmerkingen, een ICE en bloedgroep.
  (Notatie, hiermee word 90% van de fraudegevallen teruggedrongen, medische missers door verwisseling overbodig, patiënt blijft elk medisch traject altijd in bezit van eigen pas. Pas is zelfs leidend in medische processen. Geen pas, geen proces.)

  9. Data protocol
  IT wise is standaardiseren altijd het doel. Van overheidswege kan worden afgedwongen dat alle data, gehanteerd, in slechts enkele generieke formats mogen worden opgeslagen. Doc(x) voor documenten, Xlx voor spreadsheets, CVS voor dbase data, Flash en MP4 voor bewegende dat en tenslotte JPG/GIF als format voor statische beelden. Hiermee kan elk ziekenhuis de vrijheid behouden keus te maken voor eigen systemen wanneer deze systemen gebruik maken van deze protocollaire formats.

  De implementatie kosten geschat: < 25 miljoen
  Implementatietermijn < 1 jaar

  In geen van deze aanbevelingen heeft de politiek ook maar enige aandacht geschonken. Ernstiger, de overheid heeft nagelaten acht te slaan op alternatieven en meer dan een decennium na dato miljarden uitgegeven, waarbij nog steeds enorme discussies aan het ontstaan zijn, gelet op de reactie in het artikel.

  U heeft volkomen gelijk te stellen dat de politiek haar verantwoordelijkheid klaarblijkelijk niet blijkt te kennen gezien de toenemende openbaringen veroorzaakt door hautaine impotent en incompetent gedrag. Door gebrek aan visie, inzicht, materie en mogelijkheden geeft de huidige politiek blijk van enorme inertie die verregaande consequenties heeft voor u als professional arts en, naar nu steeds duidelijker aan het worden is, verregaande consequenties voor uw patiënten.

  Deze stap is op zich een bijzonder goede stap die alleen maar meer onderbouwing krijgt en uiteraard steun vanuit verschillende hoek. Alles gelukkig met een gemeenschappelijk doel.

  • jos van veen schreef:

   Een EPD in de voorgestelde context en reikwijdte wordt een onding..
   Dat was nooit de opzet van het streven om informatie te digitaliseren..maar het werd ik een megalomane verpakking gegoten

   En elke ziekenhuis werkt steeds gewoon weer de eigen routine af. Bezuinigen doet het niet.
   Alleen wordt er nu veel meer opgeslagen.Niet omdat het nodig is, maar omdat het kan..

 5. Hans van der Schaaf schreef:

  Vandaag kwam een onderzoek bij onderwijspersoneel naar buiten.
  Twee-derde wil stoppen met het vak.
  Administratief geneuzel en ‘geen ruimte’ waren de redenen.
  Het probleem van het negeren en dwingen van professionals is dus een veel breder probleem.
  Zoek dus verbinding met deze andere professies !

 6. D.Pubben schreef:

  Privacy !
  Geen toestemming voor EPD LSP of opt out regeling stelt niets voor.
  Of de huisarts assistente die vanwege protocol terreur geen medische info mag geven aan de patiënt en de zorgverzekeraar die alle gegevens op straat flikkert.

 7. D.Pubben schreef:

  Niet te vergeten: de privacy gegevens die overal op straat liggen.
  De huisarts assistente is het verboden om telefonisch medische info aan de patiënt te geven, vanwege protocol terreur en de verzekeraar gooit ze op straat.