Waarom lid worden van VPHuisartsen?

Wat is voor mij het belang om lid te worden van de VPHuisartsen?

Je ondersteunt daarmee een kritisch en professioneel noodzakelijk geluid richting overheid en beroepsorganisaties, bijvoorbeeld wanneer de randvoorwaarden voor een gezonde praktijkvoering in het geding zijn. In een periode waarin de huisartsenzorg zo op de schop wordt genomen, is het een goede zaak dat VPHuisartsen zich namens en met haar leden sterk maakt voor het behoud van onze professionele kernwaarden. En dat niet de waan van de (markt)dag de maatschappelijke betekenis van de huisarts ondermijnt.

Om VPHuisartsen de kans te bieden haar (gezamenlijke) missie te realiseren, is een gemotiveerde en strijdbare achterban nodig. Van collega’s die de visie van VPHuisartsen op het huisartsenvak delen. En die willen dat deze visie, neergelegd in ons Mission Statement, de basis en inspiratie vormt voor overleg en onderhandelingen met VWS en andere partijen in de zorg. Het belang om lid te worden ligt dus niet primair in het persoonlijke voordeel, maar in de betekenis van het lidmaatschap voor het perspectief en zelfbewustzijn van de beroepsgroep als geheel. Het lidmaatschap is een solidariteitsverklaring voor de initiatieven die de VPHuisartsen onderneemt en nog zal ondernemen, om de positie van praktijkhouders en daarmee van hun patiëntenzorg, te versterken.

Zal een nieuwe huisartsenvereniging naast de LHV, de positie van de Nederlandse huisarts niet verzwakken?

De Nederlandse huisarts kent verschillende gedaanten: waarnemer, Hidha, huisarts in loondienst en huisartsen die, als zelfstandige praktijkhouder, ondernemer en dus risicodrager zijn. De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat het voor de LHV niet mogelijk is om de (soms tegenstrijdige) belangen van al deze groepen effectief te behartigen. De onderhandelingsresultaten vanaf 2007, met indexeringsstop, meer en betere zorg voor hetzelfde budget, een doorgaande vermarkting en opsplitsing van geïntegreerde basishuisartsenzorg, kunnen nauwelijks slechter. Binnen de LHV-organisatie is bespreking van strategisch beleid en van de onderhandelingsinzet niet mogelijk gebleken.

Zou de kritische rol van VPHuisartsen de onderhandelingsresultaten nog verder kunnen verslechteren en daarmee de positie van de huisarts kunnen verzwakken?

Het is juist de verzwakte positie van de LHV en de huisarts die ons motiveert het LHV beleid, van lijdzaam volgen en van ‘mooi-weer-verhalen’, te doorbereken en om de bedreigingen van ons vak te benoemen en te attaqueren.

Vanaf het ontstaan van Comité WAKE UP!! is er zelfs een eerste, voorzichtige aanscherping van het LHV beleid waar te nemen met een verbeterde communicatie naar de leden. Dergelijke effecten zullen zich ook voor doen na oprichting van een zelfstandige VPHuisartsen. De LHV wordt daardoor immers uitgedaagd en gedwongen haar monopolistische positie aan te passen. In de toekomst is het wellicht mogelijk rond bepaalde onderwerpen gezamenlijk op te treden zodat een zekere synergie zou kunnen ontstaan. Uiteraard kan een lid van VPHuisartsen tegelijkertijd ook lid zijn van de LHV.

Welke initiatieven en acties is VPHuisartsen van plan te ondernemen?

De speerpunten van ons beleid worden vormgegeven in Projectgroepen, die zich daarmee beperkte tijd en met een beperkt aantal leden, bezig zullen houden. Zo zijn er Projectgroepen voor de ANW zorg, de Financieel- Economische positie van de praktijkhouder, de Arbeidscondities en Professionele Kernwaarden en voor ‘vrije huisartsgeneeskunde’ waarbij onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om ‘als huisartsen uit het bestel te stappen’. Welke voorstellen voor concrete en strategische acties uit de Projectgroepen naar voren zullen komen, is nog niet bekend. Het is uiteindelijk aan de leden om in Ledenpeilingen hun mening te geven over beleidsvoorstellen van het bestuur van VPHuisartsen.

Richt de VPHuisartsen zich uitsluitend op praktijkhoudende huisartsen?

Inderdaad, en dat is vanwege het feit dat praktijkhoudende huisartsen soms andere (praktijk)belangen hebben dan huisartsen in dienst van een zorginstelling, Hidha’s of waarnemers. VPHuisartsen wil primair de belangen van de praktijkhouder behartigen, maar ook van toekomstige praktijkhouders: sommige Hidha’s, waarnemers en Aios die te zijner tijd een eigen praktijk wensen te starten. Wij bieden daarom aan toekomstige praktijkhouders de mogelijkheid aan aspirant-lid of sympathisant-lid te worden van onze vereniging. Daarnaast kunnen er belangen zijn die voor alle huisartsen gelden en waarover VPHuisartsen ook haar stem zal laten horen.

Op welke wijze communiceert VPHuisartsen met haar leden?

Op de website en in ons verenigingsblad MedZ zullen allerlei zaken aan de orde komen, zowel informatief en opiniërend (output) als inventariserend (input). Ledenpeilingen, over tal van relevante onderwerpen, bepalen mede de koers van het verenigingsbeleid. VPHuisartsen zal de verzending van nieuwsbrieven aan haar leden verzorgen. Tenslotte zal Twitter gebruikt worden om snel korte berichten en interessante nieuwsfeiten met u en onze volgers te delen. Uiteraard kunnen onze leden via mail en telefonisch contact met ons opnemen.

Hoe kom ik aan informatie over nieuwe tarieven, nota’s en beleidsmaatregelen van VWS, resultaat van overleg tussen LHV, VWS en ZN of over andere zaken die voor mij als praktijkhouder van belang (kunnen) zijn?

Informatie uit diverse openbaar toegankelijke bronnen (zoals VWS, de Eerste en Tweede kamer, NZA, VEKTIS, HuisartsVandaag, DVH, LHV, NHG etcetera) zal op de website makkelijk toegankelijk beschikbaar komen.

Kan ik ook juridisch advies krijgen van de VPHuisartsen? Of een bouwadvies?

VPHuisartsen beschikt niet over een juridische afdeling, maar heeft wel een jurist voor hen werken die ingeschakeld kan worden voor individuele juridische hulp (jurist@vphuisartsen.nl). Mocht er een juridisch probleem zijn dat voor meerdere leden geldt, dan kan het bestuur besluiten om aanvullende juridische diensten in te huren.

Ik ben geen LHV lid (meer) maar wil wel graag KNMG lid blijven. Kan dat?

VPHuisartsen-leden zijn niet automatisch lid van het KNMG. Op dit moment is het ook niet mogelijk om lid van de KNMG te worden op individuele basis. Wel kan men bij de KNMG een abonnement op Medisch contact afsluiten, als VPH-lid het eerste jaar met 25% korting (zie https://www.medischcontact.nl/abonneren.htm)

Hoe zit het met de verplichte klachtenregeling voor ex-LHV leden?

De meeste klachtenregelingen lopen via de LHV-Kringen. Ze zijn echter bijna allemaal onafhankelijk – een voorwaarde in de regelgeving – waardoor je meestal gewoon gebruik kunt blijven maken van de klachtenregeling waar je bij aangesloten bent. We verwijzen je verder naar het overzicht van alle klachtenregelingen in Nederland.

Wat heeft de VPHuisartsen te maken met de Vrije Huisarts en Comité WAKE UP!!

De Vrije Huisarts (DVH) is een stichting die functioneert als een onafhankelijke denktank. Je kunt er geen lid van worden. Wel kun je donateur zijn en daarmee het werk en de inzet van DVH ondersteunen.
Comité WAKE UP!! ontstond in 2008 als beweging van een groep verontruste huisartsen die in verzet zijn gekomen tegen de afbraak van hun vak. CWU werd bij al haar activiteiten zowel in personele als in financiële zin door DVH ‘gevoed’. VPHuisartsen is een rechtspersoon (vereniging) die is voortgekomen uit Comité WAKE UP!! dat daarmee ophield te bestaan. De Vrije Huisarts blijft een natuurlijke bondgenoot, eerst van CWU en nu dus van VPHuisartsen.

Hoe is de contributiehoogte bepaald en welke kosten maakt VPHuisartsen?

De contributiehoogte (400 euro per jaar) is in deze fase door het Interimbestuur schattenderwijs en limitatief vastgesteld. Afhankelijk van het toekomstige ledental en de contributiebetalingen zijn er middelen beschikbaar voor geplande initiatieven. De kosten tot nu (CWU periode) zijn grotendeels betaald door DVH en door deelnemers aan CWU-bijeenkomsten. De kosten voor de oprichting en ontwikkeling van een onafhankelijke VPHuisartsen zullen uit de contributiegelden moeten worden gefinancierd: ontwikkeling website, drukwerk, notaris ed. Verder wordt het bestuur deeltijds ondersteund door een medewerker met administratieve en coördinerende managementtaken. De uitwerking van onze speerpunten in Projectgroepen, zal structureel gepaard gaan met een begrotingsvoorstel zodat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de voorgestelde initiatieven en acties. De beschikbare middelen zijn dan medebepalend voor wat (dit jaar) mogelijk en verantwoord is.