De UZI-pas, kunnen we nog zonder?

Het lijkt alsof we straks zonder UZI-pas ons huisartsenvak niet meer kunnen uitoefenen. Op diverse huisartsenposten kan je straks geen dienst meer doen zonder UZI-pas en onlangs verstuurde Promedico een bericht, dat zonder UZI-pas BSN gegevens niet meer via Vecozo te verkrijgen zouden zijn. En dan was daar nog de mededeling dat voor een UZI-pas, certificaten en paslezers e.d. straks fors (Zo’n €2500 voor een simpele praktijk) betaald moet worden. Is er straks nog aan de drang en dwang van de UZI-pas te ontkomen?

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg

Niet-LHV leden niet verplicht tot ‘terugwerkende kracht’ betaling van bijdrage SSFH!

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er als uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen LHV en onderhandelingspartijen een afspraak gemaakt over de oprichting van de Stichting SteunFonds Huisartsenzorg (SSFH). De primaire doelstelling van deze nieuw opgerichte stichting is vooralsnog het betalen van een stagevergoeding aan doktersassistentes in opleiding. Men hoopt dat daardoor meer doktersassistentes worden opgeleid. Werkgevers (praktijkhoudende huisartsen) dienen 0,8% van de bruto loonsom van hun personeel aan de SSFH af te dragen. Dit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012. In 2013 dient in één keer voor twee jaar te worden betaald.

Het bestuur van VPHuisartsen heeft met betrekking tot deze afdracht deskundig advies ingewonnen.  Het blijkt dat de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van dit nieuwe onderdeel van de CAO Huisartsenzorg door het Ministerie van Sociale Zaken in de Staatscourant is gepubliceerd op 27 maart 2013. Deze AVV is niet met terugwerkende kracht afgegeven. Dit betekent dat in de periode voor 27 maart voor dit onderdeel van de CAO geen sprake was van een AVV. Bent u als huisarts-praktijkhouder geen lid van de LHV, dan bent u niet verplicht tot betaling van de 0,8% bijdrage over de voorliggende periode, ook al is voor uw personeel de CAO Huisartsenzorg van toepassing

Het bestuur van VPHuisartsen raadt u aan om  uw administratiekantoor NIET te machtigen tot het afgeven van loonsomgegevens over de periode tot 27 maart 2013.

Branchenormen, een nieuw fenomeen

Het was weer eens raak, vorige week op de huisartsenpost. Ik had gelukkig geen nachtdienst, maar als regiearts wel de taak om alle handelingen van de assistentes te autoriseren en wel binnen één uur. Er was zelfs een plakkaat daarover opgehangen in de backoffice en digitaal krijg je op elk werkstation in signaalrood de melding om te autoriseren als er meer dan een uur verstreken is. Gevraagd naar de achterliggende redenen van zo’n regel om binnen een uur te moeten autoriseren kreeg ik van de assistentes te horen: dat is om de kwaliteit te verbeteren, zo kunnen dingen die wij fout doen binnen een uur worden gecorrigeerd, bovendien, als er minder dan 80% van de dingen die wij afhandelen niet binnen een uur is geautoriseerd krijgen we een boete van de inspectie!

Uitstel aangevraagd in rechtszaak

Persbericht

VZVZ krijgt  uitstel in rechtszaak tegen uitrol LSP.

Op 8 mei verleende de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, waar VPHuisartsen een zaak heeft aangespannen tegen de VZVZ om de landelijke uitrol van het LSP stop te zetten, uitstel aan de gedaagde partij, VZVZ.

VZVZ heeft steeds aangegeven dat de juridische onderbouwing van de uitrol van het LSP, gebaseerd op een toestemming van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), in orde was. Het verzoek om uitstel wijst erop dat het blijkbaar niet eenvoudig is de ingebrachte tegenargumenten van de dagende partij, VPHuisartsen, te weerleggen. VZVZ heeft hier meer tijd voor nodig.

toekomstige bekostiging huisartsenzorg

Stelling: De ingezette substitutie van zorg van tweede lijn naar eerste lijn gaat ten koste van waardevolle, kostenbesparende, het gezondheidsgevoel en welbevinden verhogende basiszorg van de huisarts

Om een keuze te maken hoe de huisartsenzorg in Nederland te bekostigen moet eerst duidelijk zijn wat huisartsenzorg is, welke gezondheidswaarde en economische waarde de huisartsgeneeskunde in Nederland heeft. Voor de betekenis van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde verwijs ik naar het Visiedocument 2011 van VPHuisartsen visiedocument

Wat is er de afgelopen jaren misgegaan in de bekostiging van de huisartsgeneeskunde?