Ondersteun hier de rechtszaak LSP

VPHuisartsen komt op voor het beroepsgeheim Na de dreiging van het kort geding is de inspanningsverplichting van de zorgverzekeraars weliswaar voor dit jaar uit de contracten verdwenen, maar nieuwe dwang dreigt. Door de monopolie positie van het huidige LSP, ontstaan door: uitfaseren van andere systemen door de VZVZ, Zorgverzekeraars die alleen voor het LSP willen betalen, de…

Waarom niet dit LSP/EPD?

Landelijk Schakelpunt LSP
Negen redenen waarom dit LSP er in deze vorm niet moet komen.

Inleiding
Na de unanieme afkeuring door de Eerste Kamer in april 2011 van het betreffende wetsvoorstel, zou het Landelijk EPD dat werkt middels het LSP, ophouden te bestaan. Dat dacht men. Een aantal organisaties vond dat echter zonde van alle energie en het geld dat in het ICT-project gestoken was. Een kleine club van bestuurders van LHV, KNMP, VHN en NVZ richtten eind 2011, in samenwerking met het Nictiz en met steun van de NPCF, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, de VZVZ op. Dit met medewerking van de Minister van VWS, die met de motie Mulder werd opgedragen deze herstart niet te frustreren. Op één of andere reden is de doorzettingsmacht om in de zorg een centraal werkend communicatiesysteem te krijgen erg groot. Je kunt je afvragen wat de belangen zijn van VWS, de ICT-sector met de zorgverzekeraars als financiers op de achtergrond, maar daarover gaat deze bijdrage niet.
De polarisatie tussen voorstanders, die beschuldigd worden van een tunnelvisie en tegenstanders, die onterecht bang zouden zijn en de vooruitgang in de weg zouden staan, is al groot genoeg.
Hieronder worden negen inhoudelijke redenen beschreven waarom dit LSP er niet moet komen.

Bescherming beroepsgeheim

Rechtszaak VPHuisartsen tegen VZVZ om bescherming privacy en beroepsgeheim
Wij spannen een rechtszaak aan tegen de VZVZ, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitrollen van een landelijk systeem voor elektronische uitwisseling [LSP] van medische dossiers. “Het beroepsgeheim staat op het spel”.
VPHuisartsen trekt nu krachtig aan de bel. De vereniging heeft in december 2012 een aantal wezenlijke bezwaren ingebracht tegen het LSP ten aanzien van de zeggenschap over inzage van medische dossiers en de veiligheidsrisico’s . Niet de individuele burger/patiënt samen met de huisarts maar externe partijen, zoals belangengroeperingen die in VZVZ vertegenwoordigd zijn, zorgverzekeraars en overheidsinstanties, zullen straks mogelijk bepalen wie toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Daarmee komt het beroepsgeheim fundamenteel onder druk te staan.

Zorgverzekeraars halen bakzeil

Op maandag 17 december kreeg VPHuisartsen het bericht van de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis dat zij bereid zijn om de inspanningsverplichting tot aansluiting op het LSP te laten vervallen. Dit wordt geëffectueerd met een addendum aan het contract dat aan alle huisartsen in Nederland zal worden toegestuurd. Dit was voor het bestuur aanleiding…

Wouter Bos hap

‘Doe mij maar een HAP speciaal’ druk bezocht

Op woensdagmiddag 12 december is in de Domus Medica in Utrecht onder grote belangstelling het onderzoeksrapport gepresenteerd dat door KPMG Plexus is gemaakt in opdracht van VPHuisartsen. Het rapport heeft als titel ‘De basis spoedzorg: hoe het anders kan’ en adresseert de basis spoedzorg overdag bij de eigen huisarts en in de ANW-uren bij een zogenaamde Spoedeisende Medische Dienst (SEMD). In het hele land zullen tussen de 60 en 90 SEMD’s 24/7 actief moeten zijn. Overdag vervullen zij bijna uitsluitend een triagefunctie, waarna de patiënt naar de eigen huisarts wordt terugverwezen of in geval van een specialistische hulpvraag naar de specialist.