Kernwaarden nederlandse huisarts

 

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zet in een visiedocument  uiteen welk zorgaanbod de Nederlandse huisarts biedt. Dit onderwerp  is actueel geworden nadat in 2006 de zorgverzekeringswet van kracht werd waarbij marktwerking in de gezondheidszorg zijn intrede deed. Patiënten hebben verschillende verwachtingen van hun huisarts. Door de hoog ontwikkelde professionaliteit van de huisarts en zijn team is deze in staat bij jong en oud, man en vrouw, werkend en niet werkend, gezond en chronisch ziek, een hechte vertrouwensrelatie door de jaren heen te onderhouden.  De huisarts is generalist en vertrouwenspersoon. De onafhankelijke positie van de huisarts vormt de basis van het ‘maatschappelijk contract’ tussen huisarts en samenleving.

PERSBERICHT: “Praktijkhouders geen financiers van grootschalig Zorg-ICT project”

Een vijftal koepels van zorgaanbieders in ons land, zijn voorstander van een doorstart van het LSP, het Landelijk Schakelpunt. Deze technische voorziening moet de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk maken tussen verschillende zorgverleners. Tot de betreffende koepels behoren onder andere de Landelijke Huisartsenvereniging [LHV], de Vereniging Huisartsenposten Nederland [VHN] en het Nederlandse Huisartsengenootschap [NHG]. Daar tegenover staat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPHuisartsen] die zich verzet tegen deze nieuwe ICT kostenpost voor praktijkhouders.

Beeldmerk-manifestatie-Link

Landelijke Manifestatie Huisartsenzorg 6 oktober 2011

Beeldmerk-manifestatie-Link

De vooorbereidingen voor de landelijke manifestatie op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam zijn in een vergevorderd stadium. Inmiddels hebben maar liefst tien organisaties de handen ineen geslagen om van deze manifestatie een succes te maken: LHV, NHG, VPHuisartsen, VHN, LOVAH, LVG, LVOH, NVDA, NVvPO en V&VN. Onder de titel ‘Korten maakt méér kapot…’ zullen huisartsen, huisartsen inopleiding, doktersassistenten en praktijkondersteuners die dag pal staan voor de huisartsenzorg. Een hoge opkomst op deze manifestatie is van evident belang. Hoe hoger de opkomst, hoe krachtiger het signaal!

U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze manifestatie via www.kortenmaaktmeerkapot.nl

Huisartsen buitenproportioneel gekort

Begin juni 2011 werden de  Nederlandse huisartsen volledig verrast door het bericht dat minister Schippers opdracht heeft gegeven tot een korting van 132 miljoen euro op de tarieven van de huisartsenzorg per 1 januari 2012. De minister wordt geconfronteerd met forse overschrijdingen van de totale uitgaven aan de zorg. Voor het jaar 2010  gaat het om een bedrag van 1,4 miljard euro. Zij vindt dat huisartsen een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de tekorten die zijn ontstaan.

De huisartsenzorg kostte in 2010  bijna 2,2 miljard euro en dat is ruim 3,6% van het totale bedrag dat in dat jaar aan zorg werd uitgegeven (€ 61 miljard). Heeft de minister een bijzondere reden dat de huisartsen bijna 10% van het totale tekort voor hun rekening moeten nemen?