VPHuisartsen vraagt gegevens op bij IGZ over bereikbaarheidsonderzoek

Het onderzoek van IGZ naar de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken heeft tot veel vragen geleid over de onderzoeksmethode en de conclusies van de Inspecteur Generaal. Veel huisartsen hebben geen contact gehad met IGZ terwijl gesteld wordt dat alle praktijken gebeld zouden zijn. Er zijn verkeerde telefoonnummers gebruikt, namen verwisseld en verkeerde observaties gedaan De ernst van…

PERSBERICHT: Bezuiniging huisartsenzorg leidt tot inkrimping van het zorgaanbod

VPHuisartsen

Amsterdam 10 juni 2011                                                        

 € 130 miljoen bezuiniging huisartsenzorg leidt tot inkrimping van het zorgaanbod

 Advies: beperk stijging zorguitgaven door investering in huisartsenzorg

De VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen) is van mening dat huisartsen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de stijgende zorgkosten. Door investeringen in de huisartsenzorg te realiseren kan dure ziekenhuiszorg naar de eerste lijn worden verplaatst en kunnen preventieve taken worden uitgebreid. In augustus 2010 heeft VPHuisartsen de nieuwe minister van VWS hierover concrete voorstellen gedaan.

Geen investeringen maar kortingen

Minister Schippers van VWS heeft echter besloten niet te investeren maar € 130 miljoen te bezuinigen op de huisartsenzorg. Er is volgens de bewindsvrouwe in 2010 teveel zorg geboden aan de burgers en daardoor is het begrote budget met € 45 miljoen overschreden. “Waarom dat bedrag maar liefst verdrievoudigd bezuinigd moet worden is niet geheel duidelijk.Naar verluidt zou de overige € 85 miljoen aan korting de huisartsen zijn opgelegd als rekening voor hun verzet tegen invoering van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier vorig jaar, waarvan de mislukte invoering ruim € 300 miljoen heeft gekost”, aldus de woordvoerder van VPHuisartsen.

Advies aan minister Schippers omtrent forse bezuinigingen n.a.v. budgetoverschrijding 2010

In een recente uitzending van RTL Z heeft minister Schippers gemeld dat haar departement is geconfronteerd met forse budgetoverschrijdingen in 2010. Zij voegde hieraan toe dat de noodzakelijk geworden bezuinigingen ‘niet ongemerkt aan de sector voorbij kunnen gaan’. VPHuisartsen heeft de minister op 25 mei 2011 een brief gestuurd met advies hieromtrent. Download de brief…

FORS TEKORT AAN ASSISTENTIE VAN INVLOED OP BEREIKBAARHEID HUISARTSENPRAKTIJK

Het rapport van IGZ over de onvoldoende bereikbaarheid van huisartsenpraktijken heeft tot veel publiciteit geleid. De bereikbaarheid, zowel via de spoedlijn als via het reguliere nummer, is ten opzichte van het vorige onderzoek in 2008 nauwelijks verbeterd. Een kwart van de praktijken beantwoordt de spoedlijn niet binnen de 30 seconden.

De Landelijke Huisartsenvereniging, die in 2008 tot de 30-secondennorm besloot, waar IGZ zich op baseert, heeft voorgesteld de betreffende huisartsen te beboeten indien zij in gebreke blijven.

Naast de 30 seconden norm heeft de LHV destijds aangegeven dat voor een goede bereikbaarheid meer assistentie nodig is en berekende dat op 1.6 fte per normpraktijk. VPHuisartsen constateert dat IGZ en LHV de bereikbaarheidsnormen, selectief toepassen. Thans wordt 1fte (=38 u) doktersassistentie vergoed in de tarieven terwijl de praktijk minimaal 45 uur geopend is en bereikbaar moet zijn. Mede op verzoek van de overheid is daarnaast het takenpakket van de doktersassistente de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Zij doet meer dan alleen het telefoonverkeer. Zij participeert actief in de patiëntenzorg waarbij gedelegeerde taken van de huisarts zijn overgenomen, overeenkomstig de wensen van de overheid.

indicatie op recept

Indicatie op recept? Onzin

Indicatie op recept goed voor de patiënt? Huisarts Herman Suichies lacht een beetje smalend. “Dat is absolute onzin. De patiënt is juist het kind van de rekening.” (uit Nefarma&, 2011 no4)

In de 22 jaar dat Herman Suichies huisarts is, heeft hij al heel wat plannen voorbij zien komen. Bij het argument ‘goed voor de patiënt’ wordt hij altijd een beetje argwanend. Meestal zijn de plannen eerder goed voor een bepaalde beroepsgroep. Zo krijgen in dit geval de apothekers meer in de melk te brokkelen. Het heeft er volgens hem alle schijn van dat zij op deze manier hun afkalvende positie in de zorg proberen veilig te stellen. Het belang van de patiënt ziet hij in de wetswijziging in elk geval nergens echt voorbijkomen. “Het plan draagt ons als artsen op dingen te doen waarvan het nut niet bewezen is. Het heeft geen enkele meerwaarde, behalve voor de apothekers.