Vrije Huisartsgeneeskunde

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie huidige knelpunten rond contractering ZV’s. Onderzoek (juridische) mogelijkheden om ‘buiten het bestel’ te gaan. Ervaringen ‘vrije’ tandartsen en andere ‘vrije’ zorgaanbieders. Financiële risico’s en consequenties. Directe betalingen door verzekerden. Mogelijke alternatieve contractmodellen. Beleidsplan contractloze praktijkvoering: strategisch doel, uitvoering en kosten. Vragen Kan het eigenlijk wel, los van de verzekeraars of wel contractloos…

Marktwerking of Samenwerking

Projectgroep VPHuisartsen Opzet en organisatie landelijk congres eind 2010 / begin 2011. Contacten leggen met mogelijke coalitiepartners. Uitnodigen markante en spraakmakende sprekers van binnen en buiten de zorg. Publiciteit en marketing. Beleidsplan congresorganisatie: strategisch doel, uitvoering, kosten. Vragen Hoe kunnen we het draagvlak voor onze kritiek op het zorgbeleid van de overheid, verbreden en wie…

Bezuinigingsvoorstellen VWS 2010

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie concrete kortingsvoorstellen t.a.v. huisartsenzorg. Analyse bezuinigingseffect op kwaliteit van zorg en feitelijke (macro)kostenreductie. Voorstellen voor mogelijke besparingen in zorgkosten zoals versterking poortwachters (verwijs)functie, bedrempeling 2e lijn, bestijding zorgconsumentisme. Inventarisatie bestaande (juridische en praktische) drempels om te komen tot (macro)besparingen. Inventarisatie welke zorg nog wel of niet meer geleverd kan worden bij verdere…