Conceptrichtlijn medicatieoverdracht

In 2005 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)  samen met VWS het initiatief genomen tot het opstellen van een conceptrichtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens. Doel was het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens  en het vergroten van de patiëntveiligheid. Samen met 16 organisaties waaronder KNMG, KNMP, LHV en NHG werd in december 2007 consensus bereikt over de conceptrichtlijn. In 2008 werd een implementatietraject gestart, waarbij tot en met 2010 de toepasbaarheid van de richtlijn zal worden getoetst en zo nodig bijgesteld. Per 1 januari 2011 is het de bedoeling dat de conceptrichtlijn een echte richtlijn wordt!De inspectie heeft inmiddels in april 2010 aan alle zorgaanbieders een brief geschreven, waarin zij hun plannen tot handhaving per 1-1-2011 duidelijk maakten.

Werklast huisartsenzorg

Rapport Meetweek 2010Van 15 tot en met 21 mei 2010 is door VPHuisartsen onderhuisartsen een Meetweek gehouden. Hierbij werd geregistreerdhoeveel tijd het de huisarts kost een normpraktijkte voeren. Sinds de invoering van de zorgverzekeringswetneemt het aantal consultverrichtingen met gemiddeld 5,3%toe per jaar. Nagegaan is hoe de huisarts deze gestegenzorgproductie opvangt.De Meetweek biedt, bij het ontbreken…

Vrije Huisartsgeneeskunde

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie huidige knelpunten rond contractering ZV’s. Onderzoek (juridische) mogelijkheden om ‘buiten het bestel’ te gaan. Ervaringen ‘vrije’ tandartsen en andere ‘vrije’ zorgaanbieders. Financiële risico’s en consequenties. Directe betalingen door verzekerden. Mogelijke alternatieve contractmodellen. Beleidsplan contractloze praktijkvoering: strategisch doel, uitvoering en kosten. Vragen Kan het eigenlijk wel, los van de verzekeraars of wel contractloos…