IV. De substitutie van zorg in de eerstelijn

Dit is het vierde artikel van de ‘Projectgroep Randvoorwaarden’ van VPHuisartsen over de financiële staat van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Eerder publiceerde de projectgroep artikelen over de praktijkkosten en het norminkomen van de huisarts en de mogelijke financieringsvormen van de huisartsenzorg. Onderstaand artikel completeert de reeks en gaat over substitutie van zorg vanuit de tweede- naar de eerstelijn.

De rode draad van dit artikel is dat gesubstitueerde zorg in de eerstelijn wordt geleverd voor een fractie van deze zorg in de tweedelijn zou kosten. De besparingen worden met concrete voorbeelden onderbouwd. De projectgroep is van mening dat gesubstitueerde zorg behoort tot het aanvullend- en bijzonder zorgaanbod van de huisarts en als zodanig hoort te worden gefinancierd. Dit in weerwil van de behoefte van overheid en zorgverzekeraars om deze zorg, om financieel-technische redenen, zo snel mogelijk onder te brengen in het reguliere basiszorgaanbod.

bloeddrukmeter_muur

I ANW enquête II: Werklast, marktwerking en zorgconsumentisme

MEERDERHEID ONDER HUISARTSEN VOOR VERPLICHTE DIENSTEN OP HUISARTSENPOST BIJNA VERDWENEN
Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

In een onderzoek onder meer dan duizend huisartsen (najaar 2010) blijkt nog maar een krappe meerderheid te bestaan voor handhaving van de verplichte avond-, nacht en weekenddiensten.bloeddrukmeter_muur

Het draagvlak onder huisartsen voor verplichte levering of organisatie van 24-uurs zorg, neemt snel af. Was in 2004 nog 77% van de LHV-leden hiervoor, dat is nu onder de praktijkhouders dramatisch gedaald naar 52%. Onder hidha’s naar 51%.


Het aantal tegenstanders van deze individuele zorgplicht is in enkele jaren verdubbeld naar bijna 40% van de huisartsen op dit moment.

Bijna driekwart van de huisartsen vindt dat het werk op de Huisartsenpost steeds minder te maken heeft met de authentieke, professionele kernwaarden als persoonlijk contact, een vertrouwde arts-patiëntrelatie, contextgerichte huisartsengeneeskunst en de poortwachtersrol van de huisarts.

Afschaffen M&I CAD 2011

Hoe gaat iedereen om met het afschaffen van de M&I CAD? Van de geschrapte M&I’s is dit bij mij de meest ingrijpende. Ik heb er nogal wat rondlopen/liggen. Is een redelijk tijdsintensieve verrichting en het vergt ook nog wat vaardigheid van personeel. – Gewoon blijven doen en een dubbel consultje rekenen?– Gezien het feit dat…

III. De financiering van de huisartsenzorg

In de reeks van 4 artikelen van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen over de achtergebleven randvoorwaarden voor de huisartsenzorg is dit het derde artikel. Het gaat over de financiering van de huisartsenzorg en met name de macro- en de microfinanciering van deze zorg. VPHuisartsen is van mening dat het macrobudget huisartsen opgeheven moet worden, dat zorgverzekeraars, net als bij de tweede lijn, gecompenseerd moeten worden voor overschreden uitgaven huisartsenzorg en dat de substituerende zorg vergoed moet worden uit het tweede-lijnsbudget.

II. Het norminkomen van de huisarts

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen publiceert een reeks van vier artikelen over de financiële randvoorwaarden voor de huisartsenzorg. Dit is het tweede artikel in deze serie.

Op dit moment wordt de hoogte van het norminkomen van de huisarts vastgesteld door de NZa waarbij de bovengrens wordt gedicteerd door het macrobudget. Het is in de afgelopen 27 jaar niet gelukt om een herijking van het norminkomen bij VWS en NZa op de agenda te krijgen en uit te voeren. De VPHuisartsen streeft ernaar dat het norminkomen zodanig wordt vastgesteld dat dit recht doet aan de zwaarte van de functie en de opleidingseisen. 

uitgaven_verminderen

I. De praktijkkosten van de huisarts

uitgaven_verminderenDe Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) is begin 2010 opgericht uit onvrede over de wijze waarop de belangen van huisartsen – praktijkhouders worden behartigd door de LHV. Aan de hand van een serie van 4 artikelen zal VPHuisartsen laten zien welke randvoorwaarden in de afgelopen jaren onvoldoende zijn aangepast aan de gewijzigde omstandigheden binnen de huisartsenpraktijk. Achtereenvolgens komen praktijkonkosten, het norminkomen en het uurtarief, enkele toekomstbestendige modellen voor financiering huisartsenzorg en substitutie van zorg aan de orde.