VPHuisartsen gaat uit van de kennis, kunde en wijsheid van de (praktijkhoudende) huisarts en heeft als belangrijke doelstelling het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak, zonder voorbij te gaan de ontwikkelingen van deze tijd. Door haar handelen wenst VPHuisartsen de positie van de praktijkhoudende huisarts in Nederland maximaal te versterken.

Wij behartigen uw belangen als huisarts, in het bijzonder als praktijkhouder, door binnen zo veel mogelijk relevante gremia een stem te hebben (periodiek hebben wij overleg met onder andere Nza, ZN, VWS, LHV, InEen, HRMO, NHG) of anderszins invloed uit te oefenen op het beleid binnen de huisartsenzorg. Hierbij focussen wij op de specifieke omstandigheden die u als praktijkhouder onderscheidt van de niet-praktijkhouder, zonder daarbij ‘het grote geheel’ uit het oog te verliezen.

Doel is daarbij de het behoud van de kernwaarden van ons vak. Kernwaarden die overigens in 2018 en 2019 opnieuw benoemd en gekaderd zijn. Wij maken ons hard om deze kernwaarden zo goed mogelijk te beschermen en uitvoerbaar te maken, zodat u als praktijkhouder/huisarts uw werk met zo veel mogelijk plezier, waardering en onder de juiste omstandigheden kan doen.


Enkele van onze speerpunten voor 2019-2020
  • Creëren en/of behouden van ideale randvoorwaarden om goede huisartsenzorg bestendig te kunnen blijven leveren
  • VPHuisartsen pleit voor meer huisartsen aan de overlegtafels, in plaats van professionele bestuurders van huisartsorganisaties. Regelmatig levert VPHuisartsen als enige een praktiserend huisarts aan de landelijke overlegtafels.
  • Kleinschaligheid willen wij behouden; want kleinschalig werken is leuker en geeft meer kansen op langere arts-patiënt relaties, waardoor de kwaliteit van zorg wetenschappelijk bewezen beter is: kleinschaligheid is evidence-based
  • Een reële verdeling van verantwoordelijkheden in de zorg, waarbij de huisarts zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, maar ook de patient en andere zorgverleners een verantwoordelijkheid hebben.
  • ANW: wij zetten in op minder belasting voor praktijkhouders in de ANW, te beginnen bij de nachten. Wij pleiten voor alleen nog palliatief-geriatrische zorg in de nachten. Ook pleiten wij voor een andere verdeling van de verantwoordelijkheid voor de diensten.
  • Wij willen zorgen dat ons mooie vak aantrekkelijk blijft (of weer wordt?) voor een ieder die in onze praktijken werkt of wil werken.
Dick Groot

Voorzitter

Erik van Dijk

Penningmeester

Koen Verhart

Algemeen bestuurslid

Lammert Hoeve

secretaris

Nicole Aarts

Officemanager

Rinske van de Goor

Alg. bestuurslid

Theo van Ardenne

Jurist