Je ondersteunt daarmee een kritisch en professioneel noodzakelijk geluid richting overheid en beroepsorganisaties, bijvoorbeeld wanneer de randvoorwaarden voor een gezonde praktijkvoering in het geding zijn. In een periode waarin de huisartsenzorg zo op de schop wordt genomen, is het een goede zaak dat VPHuisartsen zich namens en met haar leden sterk maakt voor het behoud van onze professionele kernwaarden. En dat niet de waan van de (markt)dag de maatschappelijke betekenis van de huisarts ondermijnt.

Om VPHuisartsen de kans te bieden haar (gezamenlijke) missie te realiseren, is een gemotiveerde en strijdbare achterban nodig. Van collega’s die de visie van VPHuisartsen op het huisartsenvak delen. En die willen dat deze visie, neergelegd in ons Mission Statement, de basis en inspiratie vormt voor overleg en onderhandelingen met VWS, Nza, ZN en andere partijen in de zorg. Het belang om lid te worden ligt dus niet primair in het persoonlijke voordeel, maar in de betekenis van het lidmaatschap voor het perspectief en zelfbewustzijn van de beroepsgroep als geheel. Het lidmaatschap is een solidariteitsverklaring voor de initiatieven die de VPHuisartsen onderneemt en nog zal ondernemen, om de positie van praktijkhouders en daarmee van hun patiëntenzorg, te versterken.

De Nederlandse huisarts kent verschillende gedaanten: waarnemer, Hidha, huisarts in loondienst en huisartsen die, als zelfstandige praktijkhouder, ondernemer en dus risicodrager zijn. In de aanloop naar de oprichting van VPHuisartsen is het duidelijk geworden dat het voor de LHV niet mogelijk bleek om de (soms tegenstrijdige) belangen van al deze groepen effectief te behartigen. De onderhandelingsresultaten vanaf 2007, met indexeringsstop, meer en betere zorg voor hetzelfde budget, een doorgaande vermarkting en opsplitsing van geïntegreerde basishuisartsenzorg, kunnen nauwelijks slechter. Binnen de LHV-organisatie is destijds bespreking van strategisch beleid en van de onderhandelingsinzet niet mogelijk gebleken. Daar is gelukkig in de jaren 2017-2018 wel verandering in gekomen.

Het was juist de verzwakte positie van de LHV en de huisarts die ons motiveerde het LHV beleid, van lijdzaam volgen en van ‘mooi-weer-verhalen’, te doorbereken en om de bedreigingen van ons vak te benoemen en te attaqueren.

Vanaf het ontstaan van Comité WAKE UP!! was er zelfs een eerste, voorzichtige aanscherping van het LHV beleid waar te nemen met een verbeterde communicatie naar de leden. Dergelijke effecten deden zich nog meer uitgesproken voor doen na oprichting van een zelfstandige VPHuisartsen. De LHV werd daardoor immers uitgedaagd en gedwongen haar monopolistische positie aan te passen. De laatste jaren bleek het mogelijk rond bepaalde onderwerpen gezamenlijk op te treden zodat een zekere synergie ontstond: op de dossiers waar we elkaar kunnen versterken doen we dat ook! Maar we blijven elkaar scherp houden. Uiteraard kan een lid van VPHuisartsen tegelijkertijd ook lid zijn van de LHV.

De speerpunten van ons beleid werden vormgegeven in Projectgroepen, die zich daarmee met beperkte tijd en met een beperkt aantal leden, bezig hielden. Zo waren er Projectgroepen voor de ANW zorg, de Financieel- Economische positie van de praktijkhouder, de Arbeidscondities en Professionele Kernwaarden en voor ‘vrije huisartsgeneeskunde’ waarbij onderzocht werd welke mogelijkheden er zijn om ‘als huisartsen uit het bestel te stappen’. De projectgroepen hebben een andere vorm gekregen. Door het grote succes van VPHuisartsen zitten we inmiddels bij bijna alle stakeholders aan tafel en zijn we volwaardig gesprekspartner geworden. Er wordt naar ons geluisterd. De bestuursleden van VPHuisartsen hebben allen een aantal dossiers waar zij de verantwoordelijkheid over hebben. En een aantal dossiers zijn de verantwoordelijkheid van alle bestuursleden. Of we op deze wijze de juiste belangen behartigen, en ook de juiste standpunten innemen, is uiteindelijk aan de leden en zal periodiek worden getoetst. Zo zijn er in 2018 bijeenkomsten georganiseerd, zogenaamde Ledenpeilingen, om leden de gelegenheid te geven om hun mening en sturing te geven over de beleidsvoorstellen van het bestuur van VPHuisartsen.

Inderdaad, en dat is vanwege het feit dat praktijkhoudende huisartsen soms andere (praktijk)belangen hebben dan huisartsen in dienst van een zorginstelling, hidha’s of waarnemers. VPHuisartsen wil primair de belangen van de praktijkhouder behartigen, maar ook van toekomstige praktijkhouders: sommige hidha’s, waarnemers en Aios die te zijner tijd een eigen praktijk wensen te starten. Wij bieden daarom aan toekomstige praktijkhouders de mogelijkheid aan aspirant-lid of sympathisant-lid te worden van onze vereniging. Daarnaast kunnen er belangen zijn die voor álle huisartsen gelden en waarover VPHuisartsen ook haar stem zal laten horen: het huisartsenvak bestaat immers niet alléen uit praktijkhouders.

Wij willen optimaal gebruik maken van gangbare informatietechnologie in de communicatie met de leden. Op de website zullen allerlei zaken aan de orde komen, zowel informatief en opiniërend (output) als inventariserend (input). Ledenpeilingen/polls over tal van relevante onderwerpen, bepalen mede de koers van het verenigingsbeleid. VPHuisartsen zal met regelmaat een nieuwsbrief verzenden. Tenslotte zijn we ook actief op sociale media zoals twitter, Facebook en LinkedIn.

VPHuisartsen beschikt niet over een juridische afdeling, maar heeft wel een jurist in vaste dienst die ingeschakeld kan worden voor individuele juridische hulp (jurist@vphuisartsen.nl). Mocht er een juridisch probleem zijn dat voor meerdere leden geldt, dan kan het bestuur besluiten om aanvullende juridische diensten in te huren. VPHuisartsen geeft geen bouwadvies.

VPHuisartsen-leden zijn niet automatisch lid van het KNMG. Op dit moment is het ook niet mogelijk om lid van de KNMG te worden op individuele basis. Wel kan men bij de KNMG een abonnement op Medisch contact afsluiten, als VPH-lid het eerste jaar met 25% korting (zie https://www.medischcontact.nl/abonneren.htm)

De contributiehoogte (400 euro per jaar) is in de oprichtingsfase door het Interimbestuur schattenderwijs en limitatief vastgesteld. Dit is vele jaren later nog steeds het bedrag waarvoor wij uw belangen behartigen! De opbrengsten worden gebruikt om de kosten voor website, rechtszaken, juridische ondersteuning voor leden, uitgifte van ons 2-maandelijks verenigingsblad MedZ, administratiekosten (o.a. boekhouding, secretariele ondersteuning) te voldoen. Maar ook de vacatievergoeding voor onze bestuursleden, de kosten voor waarneming ten tijde van bestuurlijke overleggen met andere stakeholders (onze bestuursleden zijn allen ook praktijkhoudend huisarts), zaalhuur voor ledenvergadering en dergelijke worden hier mee voldaan. De beschikbare middelen zijn medebepalend voor hetgeen in een jaar mogelijk en verantwoord is. Wij leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag en tijdens de ALV’s.