Marktwerking of Samenwerking

Projectgroep VPHuisartsen Opzet en organisatie landelijk congres eind 2010 / begin 2011. Contacten leggen met mogelijke coalitiepartners. Uitnodigen markante en spraakmakende sprekers van binnen en buiten de zorg. Publiciteit en marketing. Beleidsplan congresorganisatie: strategisch doel, uitvoering, kosten. Vragen Hoe kunnen we het draagvlak voor onze kritiek op het zorgbeleid van de overheid, verbreden en wie…

Bezuinigingsvoorstellen VWS 2010

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie concrete kortingsvoorstellen t.a.v. huisartsenzorg. Analyse bezuinigingseffect op kwaliteit van zorg en feitelijke (macro)kostenreductie. Voorstellen voor mogelijke besparingen in zorgkosten zoals versterking poortwachters (verwijs)functie, bedrempeling 2e lijn, bestijding zorgconsumentisme. Inventarisatie bestaande (juridische en praktische) drempels om te komen tot (macro)besparingen. Inventarisatie welke zorg nog wel of niet meer geleverd kan worden bij verdere…

ANW zorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie knelpunten bij deelnemers in realisatie ANW zorg. Onderzoek regionale verschillen in ANW belasting en organisatie. Effect samengaan HAP en SEH op werklast en kwaliteit spoedzorg. NZa-advies wettelijke verplichting huisarts tot levering 24/7 (spoed)zorg. Landelijke enquête onder (alle) huisartsen over visie op ANW-zorg. Voorwaarden voortzetting ANW-zorg door praktijkhouders. Beleidsplan ‘ANW zorg’: strategisch doel,…

Professionele kernwaarden en organisatie huisartsenzorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie gevolgen Marktmodel voor arbeidsomstandigheden, organisatie huisartsenzorg en professionele kernwaarden. Inventarisatie ervaringen praktijkhouders met zorgmarkt in relatie tot praktijkorganisatie, arbeidssatisfactie, administratieve druk en toekomstverwachting. Professionele kernwaarden in relatie tot de kwaliteit van marktzorg. Beleidsplan versterking professionele kernwaarden van authentiekehuisartsgeneeskunde: strategisch doel, uitvoering en kosten. Vragen Welke positieve of negatieve effecten van marktwerking in…

Wat zoekt de NMa bij de LHV?

De invallen door de NMa roepen de nodige vragen op. Stel dat er afspraken tussen huisartsen zouden bestaan over het niet overnemen van elkaars patiënten dan kun je daar mogelijk bewijs van vinden in de mailbox van collega’s die dergelijke afspraken hebben gemaakt en misschien in de notulen van een HAGRO-overleg maar toch niet bij de LHV? Hetzelfde geldt voor afspraken over het uitsluiten van nieuw gevestigde praktijken van een HAGRO of huisartsenpost. Als je op zoek gaat naar zulk soort afspraken zoek je in de notulen van een HAGRO- overleg of van vergaderingen van de huisartsenpost maar toch niet bij de LHV? En, als wij dit kunnen bedenken dan kan de NMa dat toch ook?