ANW zorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie knelpunten bij deelnemers in realisatie ANW zorg. Onderzoek regionale verschillen in ANW belasting en organisatie. Effect samengaan HAP en SEH op werklast en kwaliteit spoedzorg. NZa-advies wettelijke verplichting huisarts tot levering 24/7 (spoed)zorg. Landelijke enquête onder (alle) huisartsen over visie op ANW-zorg. Voorwaarden voortzetting ANW-zorg door praktijkhouders. Beleidsplan ‘ANW zorg’: strategisch doel,…

Professionele kernwaarden en organisatie huisartsenzorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie gevolgen Marktmodel voor arbeidsomstandigheden, organisatie huisartsenzorg en professionele kernwaarden. Inventarisatie ervaringen praktijkhouders met zorgmarkt in relatie tot praktijkorganisatie, arbeidssatisfactie, administratieve druk en toekomstverwachting. Professionele kernwaarden in relatie tot de kwaliteit van marktzorg. Beleidsplan versterking professionele kernwaarden van authentiekehuisartsgeneeskunde: strategisch doel, uitvoering en kosten. Vragen Welke positieve of negatieve effecten van marktwerking in…

Wat zoekt de NMa bij de LHV?

De invallen door de NMa roepen de nodige vragen op. Stel dat er afspraken tussen huisartsen zouden bestaan over het niet overnemen van elkaars patiënten dan kun je daar mogelijk bewijs van vinden in de mailbox van collega’s die dergelijke afspraken hebben gemaakt en misschien in de notulen van een HAGRO-overleg maar toch niet bij de LHV? Hetzelfde geldt voor afspraken over het uitsluiten van nieuw gevestigde praktijken van een HAGRO of huisartsenpost. Als je op zoek gaat naar zulk soort afspraken zoek je in de notulen van een HAGRO- overleg of van vergaderingen van de huisartsenpost maar toch niet bij de LHV? En, als wij dit kunnen bedenken dan kan de NMa dat toch ook?

Eigen risico voor huisarts is onwenselijke en onzinnige bezuinigingsmaatregel

(Persbericht 1 april 2010 – VPHuisartsen)

Op 31 maart is door de NOS bekend gemaakt dat de ambtelijke werkgroep die het kabinet adviseert over noodzakelijke bezuinigingen heeft voorgesteld om voor de huisarts een eigen risico in te voeren van 5 euro per consult. In de praktijk betekent dit dat patiënten bij ieder bezoek aan de huisarts 5 euro contant moeten betalen. 

Het bestuur van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft met verbazing en ongeloof kennis genomen van het bovengenoemd bezuinigingsvoorstel. De maatregel is in haar ogen zeer onwenselijk omdat deze aanleiding geeft tot gezondheidsschade en een toename van de kosten in de gezondheidszorg.